Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

 PRZEZ KSZTAŁCENIE DO SUKCESU.Tytuł projektu:
  Przez kształcenie do sukcesu.

Okres realizacji projektu:
   od 01.08.2016 do 30.06.2018

Nazwa wnioskodawcy:
  Gmina Miasta Radomia

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
   X Edukacja dla rozwoju regionu
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Instytucja, w której wniosek został złożony:
   Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych

Wartość projektu:
   Wartość ogółem: 3 768 236,05 zł
   Wnioskowane dofinansowanie: 3 579 824,24 zł
   Wkład UE: 3 014 588,84 zł
   % dofinansowania: 95 %


Krótki opis projektu:
   Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 14 radomskich szkół w tym:10 liceów ogólnokształcących, Zespół Szkół Elektronicznych(ZSE), Zespół Szkół Technicznych(ZST), Zespół Szkół Plastycznych(ZSP), ZS Specjalnych i Placówek Oświatowych (ZSS).W projekcie weźmie udział 2782 uczniów i 169 nauczycieli. Projekt obejmuje wszystkie typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu. W ramach 1 typu zaplanowano szkolenia dla 169 n-li w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe dla 2465 uczniów z zakresu kompetencji kluczowych . W ramach 2 typu doposażone zostaną pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, odbędą się szkolenia dla n-li z zakresu stosowania metody eksperymentu, przeprowadzone będą dodatkowe zajęcia dla uczniów zainteresowanych tematyką matematyczno-przyrodniczą (nauczanie oparte na metodzie eksperymentu). W ramach 3 typu: dwie szkoły będą doposażone w zestawy sieciowe, odbędą się szkolenia dla n-li dot. włączenia TIK w proces dydaktyczny, szkolenia (dla nauczycieli) i zajęcia (dla uczniów) z programowania, szkolenia dla n-li z zakresu bezpieczeństwa w sieci. W ramach typu 4 zaplanowano doposażenie ZS Specjalnych, zajęcia dla uczniów, szkolenia, kursy i studia dla n-li tej szkoły. Wnioskodawca zapewnia, że stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne i szkoleniowe będą podlegały otwartemu, publicznemu udostępnianiu (kr.dost4). Powyższe zostanie zagwarantowane poprzez przekazanie na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projektu współfinansowanego przez EFS do instytucji zarządzającej i udostępni powstałe materiały edukacyjne i szkoleniowe na zasadzie wolnej licencji. Programy szkoleń nauczycieli utworzone w ramach zadań 1,4,7,8,9 będą zastosowane i będą odpowiednio oznakowane i udostępnione na portalach internetowych miasta i szkół biorących udział w projekcie.


Aktualności:


ZAPYTANIE OFERTOWE - WYBÓR OFERTY
2018-02-13

Zestawienie ofert cenowych / usługa polegająca na wykonywaniu zadań Asystenta koordynatora w ramach projektu pt.: „Przez kształcenie do sukcesu”

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-05

Gmina Miasta Radomia (Zamawiający), w związku z realizowanym projektem „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem załączonych wymagań.

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE - WYBÓR OFERTY
2017-12-01

Zestawienie ofert cenowych / zakup i dostawa mebli laboratoryjnych do pracowni radomskich szkół ponadpodstawowych /

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-11-23

Gmina Miasta Radomia (Zamawiający), w związku z realizowanym projektem „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem załączonych wymagań.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli laboratoryjnych do pracowni radomskich szkół ponadpodstawowych o parametrach podanych w Załączniku nr 3 lub równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazuje opis.

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE - WYBÓR OFERTY
2017-08-09

Zestawienie ofert cenowych / dostawa i montaż 2 zestawów sieciowych /

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE - AKTUALIZACA 2017-08-01
2017-07-28

Gmina Miasta Radomia (Zamawiający) w związku z realizowanym projektem „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem załączonych wymagań.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 zestawów sieciowych o parametrach podanych w Załączniku nr 3 lub równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazuje opis.

Więcej...


WAŻNA INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI
2017-05-11

W ramach projektu, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych, realizowane są szkolenia dla nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych:

  • Szkolenie z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych (24 godz. dydaktyczne)
  • Szkolenie z zakresu stosowania metody eksperymentu w nauczaniu (20 godz. dydaktycznych)
  • Szkolenie z zakresu włączania TIK w proces dydaktyczny (40 godz. dydaktycznych, w tym 16 godz. w formie e-learningu)
  • Szkolenie z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w sieci (60 godz. dydaktycznych)
  • Szkolenie z zakresu algorytmiki lub programowania (150 godz. dydaktycznych)

Wykonawcą szkoleń jest firma VULCAN sp. z o.o.

Link do dedykowanej szkoleniom strony internetowej: https://www.vulcan.edu.pl/strona/projekt-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-582

 

Więcej...