Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

 PROFESJONALNY NAUCZYCIEL - FACHOWE KADRY.Tytuł projektu:
  Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry.

Okres realizacji projektu:
   od 01.08.2016 do 28.02.2018

Nazwa wnioskodawcy:
  Gmina Miasta Radomia

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
   X Edukacja dla rozwoju regionu
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.3 Doskonalenie zawodowe
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Instytucja, w której wniosek został złożony:
   Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych

Wartość projektu:
   Wartość ogółem: 217 043,75 zł
   Wnioskowane dofinansowanie: 195 339,37 zł
   Wkład UE: 173 635,00 zł
   % dofinansowania: 90 %


Krótki opis projektu:
   W ramach projektu "Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry" 20 (8 kobiet i 12 mężczyzn) nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu odbędzie studia podyplomowe lub kursy z zakresu nauczanego przedmiotu. Studia i kursy mają poszerzać ich wiedzę zawodową, aby mogli skutecznie i na wysokim poziomie kształcić uczniów szkół zawodowych na pełnowartościowych pracowników, których kwalifikacje są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Uczestnikami projektu będą nauczyciele z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej (ZSAiGŻ), Zespołu Szkół Elektronicznych(ZSE), Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich (ZSSiH) oraz Zespołu Szkół Budowlanych (ZSB). Nauczyciele będą uczestnikami studiów podyplomowych z zakresu agrotroniki, zarządzania sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji oraz inżynierii środowiska. Zostaną zorganizowane kursy z zakresu instalowania fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę, projektowania ogrodów, komputerowego wspomagania projektowania architektury krajobrazu, projektowania i symulacji układów pneumatyki i elektropneumatyki, administracji sieciami opartymi na routerach i punktach dostępowych działających pod kontrolą systemu MikroTik Router OS oraz baristyki. 3 nauczycieli odbędzie 40-godzinne praktyki u pracodawcy w zakresie baristyki oraz w palarni kawy. Nauczyciele otrzymają zwrot kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w czasie odbywania studiów podyplomowych. Kursy zostaną zorganizowane w sposób umożliwiający bezkolizyjne odbywanie kursu z pracą zawodową. W ramach kursów zostaną zagwarantowane materiały szkoleniowe oraz profesjonalny sprzęt do odbywania zajęć praktycznych. W przypadku konieczności realizacji kursów poza miejscem zamieszkania ze względu na ich specyfikę zostanie zapewniony dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Nauczyciele odbywający praktyki u pracodawcy będą mieli zapewnionego opiekuna praktyk.


Aktualności: