Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

 KREATYWNE ZARZĄDZANIE KARIERĄ.Tytuł projektu:
  Kreatywne zarządzanie karierą.

Okres realizacji projektu:
   od 01.08.2016 do 30.06.2018

Nazwa wnioskodawcy:
  Gmina Miasta Radomia

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
   X Edukacja dla rozwoju regionu
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.3 Doskonalenie zawodowe
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Instytucja, w której wniosek został złożony:
   Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych

Wartość projektu:
   Wartość ogółem: 683 662,50 zł
   Wnioskowane dofinansowanie: 615 296,25 zł
   Wkład UE: 546 930,00 zł
   % dofinansowania: 90 %


Krótki opis projektu:
   Celem głównym projektu jest podniesienie do VI 2018 roku jakości i efektywności doradztwa edukacyjno – zawodowego prowadzonego w 14 radomskich gimnazjach. W ramach projektu zaplanowano realizację 4 zadań: organizację studiów podyplomowych dla 13 nauczycieli (12K i 1M) z zakresu uzyskania kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych, szkolenia dla 14 (12K i 2M) doradców edukacyjno – zawodowych, utworzenie w 14 gimnazjach radomskich Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz zajęcia mające na celu zwiększenie kompetencji miękkich uczestników. Projekt obejmie wsparciem 460 uczniów (242K i 218M). W ramach funkcjonowania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będą przeprowadzone zajęcia grupowe (1680 godz), indywidualne (1320 godz) oraz konsultacje (960 godz) dla uczniów mające na celu przygotowanie młodzieży gimnazjum do świadomego podjęcia decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz wyboru zawodu. Ponadto zaplanowano minimum 42 wizyty w zakładach pracy. Każdy Punkt, w ramach projektu, otrzyma zestaw startowy: laptop, drukarkę, pakiet programów komputerowych i pomocy dydaktycznych (poradniki, informatory, książki, filmy edukacyjne itp). Dodatkowo dwa punkty zostaną wyposażone w meble (PG6 i PG 14). Okres realizacji projektu: VIII 2016-VI 2018. Wnioskodawca zapewnia kompleksowość wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach gimnazjalnych w Radomiu poprzez uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach, podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych realizujących zadania z zakresu doradztwa, tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w tym współpracę z rynkiem pracy(4k.dost). Działania zaplanowane w projekcie spełniają zasadę dodatkowości wsparcia EFS. skala działań i nakładów w zakresie prowadzonego przez szkoły doradztwa edukacyjno- zawodowego przed projektem nie ulegnie zmniejszeniu.


Aktualności:


ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-09

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych i konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic w Szkolnym Punkcje Informacji i Kariery w ramach projektu „Kreatywne zarządzanie karierą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej...