Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

 INTELIGENTNE SPECJALIZACJE MOTOREM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY.Tytuł projektu:
  Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy.

Okres realizacji projektu:
   od 02.01.2017 do 30.06.2018

Nazwa wnioskodawcy:
  Gmina Miasta Radomia

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
   X Edukacja dla rozwoju regionu
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.3 Doskonalenie zawodowe
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Instytucja, w której wniosek został złożony:
   Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych

Wartość projektu:
   Wartość ogółem: 2 348 247,10 zł
   Wnioskowane dofinansowanie: 2 113 422,39 zł
   Wkład UE: 1 878 597,68 zł
   % dofinansowania: 90 %


Krótki opis projektu:
   Projekt będzie realizowany dla 540 uczniów (81K,459M) 4 radomskich szkół zawodowych: Zespół Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług (ZSOSiU), Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich (ZSSiH), Zespół Szkół Elektronicznych (ZSE), Zespół Szkół Technicznych (ZST). Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w 4 radomskich szkołach zawodowych, tak aby odpowiadało na potrzeby rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. W projekcie zaplanowano realizację staży i praktyk dla 213 uczniów (77K,136M) w 12 zawodach, realizacje dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno – gosp. dla 441 uczniów (50K,391M) w 7 zawodach, udział 14 uczniów (12K, 2M) w obozie naukowym realizowanym we współpracy ze szkołą wyższą w zawodzie fototechnik oraz doposażenie 11 pracowni/warsztatów szkolnych. Przed przygotowaniem wniosku została przeprowadzona diagnoza potrzeb szkół w zakresie obszaru wsparcia, uwzględniająca inwentaryzację posiadanego sprzętu (w tym z UE) i została ona zatwierdzona przez organ prowadzący. Diagnoza zawiera także rekomendacje instytucji z otoczenia społ.-gosp szkół w zakresie planowanego doposażenia pracowni/warsztatów. Wszelkie proponowane w projekcie działania są zgodne z przeprowadzoną diagnozą. Działania planowane w projekcie uwzględniają potrzeby lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania pracodawców na zawody i kwalifikacje wskazane m.in. w statystykach i opracowaniach PUP i w „Diagnozie potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Radom” przez zespół Instytutu Technologii Eksploatacji-Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu. W ramach projektu każda uczestnicząca w nim szkoła będzie kontynuować kształcenie w przynajmniej dwóch kierunkach, w ramach których odnotowuje się zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy. Przynajmniej jeden z tych kierunków będzie uwzględniać minimum jedną z inteligentnych specjalizacji regionu.


Aktualności:


ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-25

Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży ochronnej o parametrach podanych poniżej lub równoważnych, nie gorszych niż wskazuje opis.

Więcej...


ZAPYTANIE SZACUNKOWE
2017-05-18

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych o parametrach podanych poniżej lub równoważnych, nie gorszych niż wskazuje opis.

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-20

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na szkoleniu z obsługi zaawansowanych systemów i aplikacji informatycznych dla 20 uczestników.

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-20

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na szkoleniu z zarządzania platformami serwerowymi i chmurowymi dla 40 uczestników.

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-13

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na szkoleniu z zakresu obsługi i administrowania systemami operacyjnymi (NDG Linux) dla 30 uczestników. Program kursu przygotowuje do uzyskania certyfikatu LPI Linux Essentials Professional Development Cetificate.

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-20

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na szkoleniu z zakresu programowania sterowników PLC dla 18 uczestników.

Więcej...


ZAPYTANIE SZACUNKOWE
2017-03-15

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do pracowni technika mechanika o parametrach podanych poniżej lub równoważnych, nie gorszych niż wskazuje opis.

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-14

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na szkoleniu z zakresu instalacji i eksploatacji systemów telewizyjnych i telekomunikacyjnych dla 18 uczestników.

Więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-14

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na szkoleniu z zakresu instalacji i eksploatacji systemów alarmowych, domofonowych oraz kontroli dostępu dla 18 uczestników.

Więcej...