Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

 INNOWACYJNA SZKOŁA – KREATYWNY UCZEŃTytuł projektu:
  Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń

Okres realizacji projektu:
   od 01.01.2019 do 31.12.2020

Nazwa wnioskodawcy:
  Gmina Miasta Radomia

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
   X Edukacja dla rozwoju regionu
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Instytucja, w której wniosek został złożony:
   Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych

Wartość projektu:
   Wartość ogółem: 1 030 888,81 zł
   Wnioskowane dofinansowanie: 970 888,81 zł
   Wkład UE: 824 711,05 zł
   % dofinansowania: 94,18 %


Krótki opis projektu:
   Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Działaniami zostanie objętych 324 uczniów/uczennic oraz 2 nauczycieli 4 radomskich liceów:

  • I LO im. Mikołaja Kopernika,
  • II LO im. Marii Konopnickiej,
  • III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego,
  • IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego.
W ramach projektu zaplanowano:
  • zajęcia wyrównawczych oraz zajęć rozwijających z zakresu języków obcych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • wzrost umiejętności zawodowych poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych u 2 nauczycieli
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki i powiązanych prowadzone metodą eksperymentu,
  • doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (ICT) i powiązanych umiejętności (zajęcia wyrównawcze i rozwijające)
  • wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz celów Strategii Rozwoju Polski Centralnej, Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia poprzez realizację kompleksowego wsparcia uczniów i szkół.

Regulamin projektu


Aktualności: