Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

 IDZIE SZKRAB W WIELKI ŚWIAT.Tytuł projektu:
   Idzie szkrab w wielki świat.

Okres realizacji projektu:
   od 01.08.2017 do 31.10.2018

Nazwa wnioskodawcy:
  Gmina Miasta Radomia

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
   X Edukacja dla rozwoju regionu
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
   10.1.4 Edukacja przedszkolna
Instytucja, w której wniosek został złożony:
   Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych

Wartość projektu:
   Wartość ogółem: 2 480 159,46 zł
   Wnioskowane dofinansowanie: 1 983 464,25 zł
   Wkład UE: 1 984 127,57 zł
   % dofinansowania: 79,97 %


Krótki opis projektu:
   Wsparciem w ramach Projektu zostało objętych 5 radomskich Przedszkoli Publicznych: Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im Janiny Porazińskiej, Przedszkole Publiczne nr 9 im. Ewy Szelburg - Zarembiny, Przedszkole Publiczne nr 10 im. Jana Brzechwy, Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Przedszkole Publiczne nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi.

   Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości przez utworzenie i doposażenie 278 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 lat w ww. przedszkolach. Utworzenie nowych miejsc pozwoliło większej ilości dzieci z radomskich rodzin wziąć udział we wczesnej edukacji, która przyczynia się do ukierunkowania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym. Przed przygotowaniem wniosku została przeprowadzona diagnoza zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego, na jej podstawie określono zakres wsparcia w ramach Projektu dla poszczególnych przedszkoli objętych wsparciem na usługi w zakresie edukacji. Zgodnie z powyższą diagnozą w ramach Projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla 1367 dzieci (642 dziewczynek, 725 chłopców) w wieku 3-6 lat, w tym: zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, zajęcia z sensoplastyki, zajęcia ruchowe: taneczne/balet, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z logorytmiki, zajęcia terapeutyczne, zajęcia z arteterapii z terapią zajęciową, terapia indywidualna - biofeedback oraz nastąpi uzupełnienie kompetencji 12 nauczycielek przez udział w kursach uzupełniających z zakresu sensoplastyki, porozumiewania się bez barier, z zakresu wiedzy jak pracować z dzieckiem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z zakresu arteterapii i terapii zajęciowej. Dzięki nowo nabytym kompetencjom nauczycieli dodatkowe zajęcia dla dzieci będą mogły być kontynuowane po zakończeniu realizacji Projektu. Ponadto celem Projektu jest zmniejszenie deficytów psychoruchowych, deficytów związanych z zaburzeniami uwagi i koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej uczestniczących w zajęciach biofeedback, zmniejszenie deficytów w zakresie umiejętności społecznych objętych arteterapią dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. W ramach Projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do: zajęć psychoruchowych, terapeutycznych, zajęć z arteterapii, z logorytmiki oraz specjalistyczny sprzęt z oprogramowaniem do przeprowadzenia terapii indywidualnej metodą biofeedback, narzędzia TIK oraz wyposażenie sal przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Nowo utworzone miejsca wychowania przedszkolnego w radomskich Przedszkolach Publicznych objętych wsparciem zostaną utrzymane przez co najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacji działań zaplanowanych zgodnie z harmonogramem Projektu. Wszystkie nabyte w ramach Projektu środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne pozostaną w przedszkolach objętych wsparciem i będą wykorzystywane w kolejnych latach.


Aktualności: